TAILORED ICE: Trà Dâu Tầm Lạnh

300,000.00 280,000.00